Analyse og utredning

Effektiv kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning er avhengig av innsikt og dokumentasjon basert på profesjonelle analyser og markedsinnsikt.
Analyse og utredning
Den som kjenner seg selv, markedet og sine målgrupper, legger grunnen for målrettet, kvalifisert kommunikasjon og når lettere sine mål.


Omtrentlige eller sviktende argumenter faller fort igjennom, og rammer bare avsenderen. Også selve kommunikasjonen bidrar derfor til å prege og bygge omdømmet. For oss er det en nødvendig sammenheng mellom rådgiving og kvalitetstesting av argumenter, fakta og budskap. Våre tilbud innen analyse spenner derfor bredt, med blant annet omdømmeanalyser, medieanalyser og saks- og
interessentanalyser.Omdømmeanalyse


Omdømmeanalyser er blant de oppgavene vi ofte foretar for våre kunder. Gambit H+K leverer analysetjenester for flere av landets største selskaper i ulike bransjer og vi har lang erfaring med spesielt tilrettelagte omdømmeanalyser som passer din virksomhet.


Omdømmeanalyser tar utgangspunkt i oppdragsgivers verdier, mål og atferd. Vi måler hvordan ulike parter oppfatter sammenhengen mellom disse, og gir kommunikasjonsråd basert på funnene. Enkelte omdømmeanalyser er også spesielt tilrettelagt for å måle hvordan ulike budskap mottas hos målgruppene – det være seg interne eller eksterne. Enkeltstående budskapsanalyser kan også gjennomføres.


Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder. Kriterier, målemetode og respondentutvalg utarbeides i tett samarbeid med oppdragsgiver for å øke presisjonsnivået i analysene.Medieanalyse


Mediene er sjelden en målgruppe i seg selv for offentlige og private virksomheter. Men inntrykket som skapes når en virksomhet eller en sak omtales i mediene bidrar til endringer i virksomhetens omdømme. Å forstå hvordan dette inntrykket skapes, og hva som kan gjøres, er formålet med medieanalyser.


Vi tilbyr både enkeltstående, løpende og sammenliknende medieanalyser. Enkeltstående medieanalyser er en måling som vurderer eksempelvis budskapsformidling og talspersoners opptreden. Løpende medieanalyser tar utgangspunkt i å måle endringer over tid. Sammenlignende analyser vurderer en
virksomhets medieomtale sett i forhold til andre konkurrerende virksomheter.


Vi vekter omtalen som positiv, nøytral og negativ basert på nøye utvalgte kriterier hvor både medieomtalens form og innhold vurderes. Avhengig av formålet benytter vi både kvalitative og kvantitative målemetoder.Saks- og interessentanalyse


For svært mange virksomheter er det ofte nødvendig å identifisere selskapets eller sakens viktigste interessenter. Ved å identifisere hvilke muligheter og trusler de vil representere, kan man bestemme hvilke tiltak en skal iverksette overfor interessentene, til virksomhetens beste. Rammebetingelser, interessenters vurderinger og historisk utvikling av ulike saksfelt har ofte avgjørende betydning for om virksomheten når sine mål.


Våre saks- og interessentanalyser har som formål å gi et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Kildetilfanget avhenger av saken eller interessentene. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder, og analyserer både medieomtale, interessenters nåværende og tidligere holdninger og oppfatninger og historisk utvikling.Samfunnsansvarsanalyse


Forventningene til virksomheters samfunnsansvar er ulik mellom bransjer. Vår samfunnsansvarsanalyse tar utgangspunkt i at alle bransjer og alle virksomheter er unike. Vi analyserer hvilke krav og forventninger ulike grupper har til din virksomhet. Vi går gjennom konkurrenter og andre relevante aktørers arbeid med samfunnsansvar. Analysen inneholder også en vurdering av hvilke resultater din
virksomhet kan oppnå med samfunnsansvarsarbeid.Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com